Här presenterar jag mina avelsmål, för att ta del av mina avelsmål i punktform får du scrolla ner en bit på sidan.

Förord
 
Jag är väldigt mån om denna unika och underbara ras. Tyvärr är rasens population i dag
liten och det är vårt ansvar som uppfödare att tillsammans aktivt arbeta för att stärka,
låta den växa och utvecklas i en sund riktning. Jag finner det därför oerhört viktigt att
sträva efter att uppnå ett gott samarbete med andra uppfödare så väl nationellt som
internationellt.
 
Det jag fäster störst vikt vid i min avel är att utveckla mentalt starka individer,
bevara rasen sund och frisk samt visa på pinscherns enorma kapacitet som allroundhund.
Med noggrann och väl genomarbetad förstudie av parningarna samt studie och statistik
på kennelns uppfödda valpar arbetar jag med syfte att bevara pinschern när den är som
bäst: sund, pigg, glad, vacker, nyfiken, tillgänglig, modig, lättlärd och lojal.

Målet med min uppfödning är att föda upp friska, mentalt stabila och bruksbara pinschrar med tilltalande exteriör! För att uppnå detta är det i min avel oerhört viktigt att ta fasta på Per-Erik Sundgrens rekommendationer beträffande inavel och "linjeavel". Inavel utnyttjas enligt mitt synsätt av uppfödare som snabbt vill nå de mål de har. Tålamod och uthållighet med sund inställning i avelsfrågor är här inte en prioritet. Utan snarare att så fort och så smidigt som möjligt få så många hundar på utställningspallen med sitt kennelnamn...

Per-Erik Sundgren är motståndare till inavel och har varit det i 14 år. Varför har han inte ändrat åsikt under den perioden? Kanske för att han har gedigen kunskap i ämnet och har forskat i många, många år? Kan någon visa mig andra forskare i ämnet som talar för in-/linjeavel...? Många uppfödare tar inte dessa rekommendationer på allvar utan fortsätter med skygglapparna på att traggla i väl invanda hjulspår, utan att ha hundens bästa för ögonen.

Ett grundläggande problem med inavel är ju att den i princip alltid på sikt ger problem och genetisk utarmning samt diverse negativa hälsoaspekter. Effekter som man, om man använder metoden, på ett eller annat sätt tvingas ta itu med genom att korsa ut vilket ju innebär att man är tillbaka på "ruta ett". De eventuella kortsiktiga fördelarna vänds därför ganska snart i sin motsats. Men, en avelsmetod för hund skall förståss i slutändan inte bedömas utifrån tro och personligt tyckande utan utifrån vad den faktiskt åstadkommer för resultat på sikt för hela hundpopulationen inte den enskilde uppfödarens antal vunna rosetter!

De konsekvenser som ökad inavelsgrad medför i en population leder till inavelsdepression. Tecken på en sådan ger sig tillkänna som minskande kullstorlekar (minskad fruktsamhet), mindre kroppsstorlek, enhetligare kullar (p.g.a. minskad genetiskvariation), sämre immunförsvar med ökad risk för infektioner och hudproblem, mentala svagheter, ökad sjuklighet och dödlighet i allmänhet samt en påtaglig ökad risk för utveckling av recessiva sjukdomar. Dessutom leder en ökad inavelsgrad i en population till en minskad avelsbas.

Människan har avlat hund mer systematiskt i drygt hundra år. Efter dessa hundra år har
vi nu en i biologiska sammanhang extrem situation när det gäller frekvenserna av ärftliga eller delvis ärtliga sjukdomstillstånd hos våra hundar. Frekvenserna av dessa tillstånd är mångdubbelt större hos tamhund än hos fritt levande populationer. Dessvärre beror detta inte på en slump eller naturens nyck utan är fullt ut orsakad av den av oss människor organiserade
hundaveln. Genom inavel/linjeavel, överanvändande av enskilda hanar, avel på sjuka djur, prioritering av exteriör och enskilda egenskaper före hälsa, önskan om snabba avelsframgångar o.s.v har vi människor med stor sannolikhet orsakat dessa skador hos våra tamhundar. Man kunde därför tycka att det vore vår definitiva skyldighet att reda ut problemen! Personligen kommer jag ta mitt ansvar genom att i möjligaste mån hålla inavelsgraden så låg som möjligt på samtliga inom kenneln uppfödda valpar. Dock är det inte helt lätt att lyckas med detta pga att pinscherpopulationen är så begränsad, men jag ska göra mitt yttersta för att alltid hålla inavelsgraden under 4 % (helst 0-2,5 %), samt en strävan att ej använda högt belastade avelshanar.

Dock tror jag som jag redogjör för i min text om pinscher under rubriken hundmat att de sjukdomar vi har hos så väl oss själva som hunden idag i mångt och mycket även är en fråga om dålig eller direkt felaktig/skadlig kosthållning.

För mig känns det mycket viktigt att alltid bära med sig i bakhuvudet att rasen
bara är oss till låns. Jag vill med gott samvete och en varm känsla i hjärtat
lämna över pinschern till den kommande generationen av uppfödare och ägare av denna fantastiska ras.


Här presenteras mina avelsmål i punktform:

Min avel kommer enbart ske med hundar som är HD-fria och ögonlysta u.a. (eller med en ringa och enligt expertisens uppfattning ovidkommande anomalitet/avvikelse).

I den mån det är möjligt eftersträvar jag att avelsdjuren har en officiell mental status, men viktigast av allt en i mina ögon tilltalande mentalitet med syfte att uppfylla övriga avelsmål. En mentalbeskrivning säger nämligen inte allt om en hunds mentalitet men är ett bra hjälpmedel vid en helhetsbedömning av hunden och ett viktigt verktyg i mitt avelsarbete.

Min avel inriktar sig på att ta fram sunda, friska, mentalt stabila och rastypiska hundar som har kapacitet att hävda sig inom hundsportens olika grenar. Det är i mitt avelsarbete viktigt att framhäva pinschern som en sann allroundhund.

Jag kommer i mitt avelsarbete ta mitt ansvar gentemot rasen genom att i möjligaste mån hålla inavelsgraden så låg som möjligt på samtliga inom kenneln uppfödda valpar. Dock är det inte helt lätt att lyckas med detta pga att pinscherpopulationen är så begränsad, men jag ska göra mitt yttersta för att alltid hålla inavelsgraden under 4 % (helst 0-2,5 %). Jag kommer även sträva efter att ej använda redan högt belastade avelshanar, i syfte att ej underminera genpolen.

Min avel kommer enbart bedrivas i liten skala samt i hemmiljö då jag sätter kvalitet
framför kvantitet. Jag ser detta mål som oerhört viktigt då vi i vårt avelsarbete kommer arbeta mycket med miljöträning och socialisering av våra valpar. För att kunna föra statistik över detta strävar vi efter att enbart ha valpkullar under vår och sommarhalvåret.

Jag finner det oerhört viktigt att inom kenneln uppfödda valpar innan två års ålder är röntgade, ögonlysta och mentalbeskrivna. För att uppnå detta kommer jag vidta särskilda restriktioner vid köp av valp från oss.


Jag är mån om att tik med valpar får en harmonisk miljö, därför har vi vissa
riktlinjer för hur vi hanterar tik med valpar:

Inget besök innan valparna är 4 veckor av andra än dem som tiken känner väl sedan tidigare
Alltid en person i närheten av tiken och de nyfödda valparna
Tiken bestämmer själv när husets övriga hundar får hälsa på valparna
Husets övriga hundar fyller en viktig roll vid socialiseringsprocessen samt avlastar
tiken vid skötseln av valparna under deras sista veckor hos oss.


Sammanfattning av mina avelsmål:

Mitt mål är att ta fram valpar jag själv skulle vilja köpa,
samt att vara den uppfödare jag själv skulle vilja ha…


Petra Moudi 2004-09-28, reviderad 2005-11-09